ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ
                  ਵੱਡਾ ਕਮਿਉਨਟੀ ਬਿਲਡਰ
ਦੋ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਕੌਨਕੋਰਡ ਪੈਸੀਫਿਕ, ਮਾਸਟਰ-ਪਲੈਨਡ ਕਮਿਉਨਟੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮਿਆਰ ਰਹੀ ਹੈ। 20,000 ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੋਸ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਕੌਨਕੋਰਡ ਪੈਸੀਫਿਕ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

VANCOUVER

ਸਰੀ

ਰਿਚਮੰਡ

BURNABY

ਕੈਲਗਰੀ

ਟੋਰਾਂਟੋ

LONDON, UK